Oppilaan oikeudet

Peruskoulu

Vanhempien ja koulun muistilista, jos lapsella on oppimisvaikeuksia

  1. Perusopetuslaki määrittelee oppilaan oikeuden kolmiportaiseen tukeen: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.
  2. Jokaisella oppilaalla on oikeus tukeen joka päivä: koulun ja kodin välinen yhteistyö, opiskelun ohjaus, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja oppilashuollon palvelut sisältyvät tähän.
  3. Opetuksessa on huomioitava oppilaan yksilölliset piirteet. Jokainen opettaja ohjaa oppilasta oppiaineensa opiskelussa ja pyrkii ehkäisemään oppimisen ongelmien syntyä. Oppimisympäristöä voidaan muokata oppilaan tarpeita vastaavaksi. Opetusta voidaan eriyttää ja opetusryhmiä muunnella. Tarvittaessa voidaan yleisen tuen piirissä olevalle oppilaalle tehdä oppimissuunnitelma.
  4. Kokeissa ei saa rokottaa lukivaikeudesta, eikä lukivaikeus saa vaikuttaa arvosteluun.
  5. Opettajan tulee antaa tukiopetusta, jos oppilaalla on vaikeuksia aineen kanssa. Tukiopetusta antaa kukin opettaja omassa aineessaan.
  6. Jos tukiopetus/yleinen tuki ei riitä, vaan oppilas tarvitsee säännöllistä tukea, hänelle annetaan ns. tehostettua tukea. Oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma tehdään yhteistyössä kodin ja oppilaan itsensä kanssa. Oppimääriä ei yksilöllistetä, vaan tukitoimia jäntevöitetään määrällisesti ja laadullisesti. Käyttöön otetaan oppimista tukevia materiaaleja ja järjestelyjä. Tehostettu tuki toteutuu joustavilla opetusjärjestelyillä, tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella, tiimiopetuksella, samanaikaisopetuksella ja avustajapalveluilla.  Opetuksessa voidaan käyttää oppimistyylien mukaisia keinoja ja tietokoneohjelmia.
  7. Viimeistään tässä vaiheessa oppilaalla tulee olla mahdollisuus lisäaikaan kokeessa, suulliseen näyttöön, saada koekysymyksiä ääneen luettuna tai äänimuodossa.
  8. Jos tehostettu tuki ei riitä, voidaan tehdä päätös siirrosta erityisopetukseen. Päätös vaatii pedagogisen selvityksen , joka laaditaan moniammatillisesti ja käsitellään oppilashuoltoryhmässä.  Päätös tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa. Usein prosessi on pitkäaikainen ja sen katsotaan olevan oppilaan etu.
  9. Mikäli yksittäinen opettaja kieltäytyy tuen antamisesta, rehtori on viime kädessä se, joka vastaa koulun tuen toteutumisen ja opetuksen järjestämisestä.
  10. Mikäli rehtori kieltäytyy yhteistyöstä opetussuunnitelman perusteiden hengen vastaisesti, huoltaja voi olla yhteyksissä Opetushallitukseen.

Lukio

Lukivaikeus huomioidaan ylioppilaskirjoituksissa.

Lisätiedot: www.ylioppilastutkinto.fi (Määräykset ja ohjeet)

Korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut

Korkeakoulu- ja ammattikorkeakoulukentällä ei ole toistaiseksi yhtenäistä käytäntöä lukivaikeuden huomioinnista, vaan käytänteet vaihtelevat oppilaitoksesta toiseen. Ajatus myös erilaiselle oppijalle esteettömästä korkeakoulukentästä leviää kuitenkin vauhdilla.

Kannattaa tiedustella suoraan kultakin oppilaitokselta, kuinka heillä huomioidaan lukivaikeus pääsykokeessa, tenttitilanteissa ja millaisia tukitoimia oppilaitoksessa on. Yleensä lukivaikeuden huomiointiin ja tukitoimiin vaaditaan opiskelijalta lukitodistus.